Get Adobe Flash player
Start

Sprawozdanie

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE
Zarządu Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Środzie Śląskiej
z działalności w roku 2017

Zarząd w składzie:

- Jerzy Milejski                     - Przewodniczący,

- Eugeniusz Klimintowicz    - Z-ca Przewodniczącego,

- Jan Leszczyński                 - Sekretarz,

- Katarzyna Szady              - Członek,

- Andrzej Tomiczak             - Członek,

- Zbigniew Dudziński          - Członek,

- Krzysztof Dudek                - Członek,

w okresie od ostatniego walnego zgromadzenia do dzisiaj, odbył cztery posiedzenia.

Tematem pierwszego posiedzenia Zarządu z 22 czerwca 2017 r., była informacja o realizacji planu za 5 miesięcy 2017 roku oraz o sytuacji finansowej. Zarząd został poinformowany o przyznanych dotacjach przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego a w zasadzie o ich braku na dzień posiedzenia zarządu. Było też wystąpienie przedstawiciela Grupy Windykacyjnej Cassis na temat dalszej współpracy. Przedstawiciel zaproponował przejęcie zobowiązań naszych dłużników w formie cesji. Zarząd tę propozycję przyjął sceptycznie i negatywnie rozpatrzył propozycję.

Podjęto 4 uchwały:

Uchwała nr 1 - w sprawie uaktualnienia załącznika do Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych - Tabeli dopłat z ZFŚS.

Uchwała nr 2 - w sprawie zawieszenia od 1.01.2018 r. - Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Uchwała nr 3 - w sprawie zmiany § 22 pkt 7 Regulaminu Pracy RZSW w Środzie Śląskiej.

Uchwała nr 4 - w sprawie zmiany § 27 Regulaminu Wynagradzania Pracowników RZSW w Środzie Śląskiej.

 

Tematem drugiego posiedzenia Zarządu w dniu 07 grudnia 2017 r. było zapoznanie się z realizacją planu robót i budżetu za 11 miesięcy 2017 roku, zapoznanie się z realizacją dotacji otrzymanych od Marszałka Województwa, Wojewody Dolnośląskiego oraz Starosty Powiatu Wrocławskiego i Gmin.

Podjęto 6 uchwał:

Uchwała nr 1 - w sprawie uaktualnienia załączników nr 1 i 1a do Regulaminu Wynagradzania Pracowników RZSW w Środzie Śląskiej (w związku z podniesieniem płacy minimalnej).

Uchwała nr 2 - w sprawie ustalenia czynników cenotwórczych na rok 2018 do rozliczania robót wykonywanych dla członków spółek wodnych. Uchwała nr 3 - w sprawie ustalenia czynników cenotwórczych na rok 2018 do rozliczania robót wykonywanych dla podmiotów nie będących członkami spółek wodnych.

Uchwała nr 4 - w sprawie zmiany Regulaminu Premiowania Pracowników RZSW w Środzie Śląskiej.

Uchwała nr 5 - w sprawie odwołania - z dniem 23.12.2017 r. - Dyrektora Biura Związku w związku z przejściem na emeryturę.

Uchwała nr 6 - w sprawie powołania Andrzeja Semeniuka na stanowisko Dyrektora Biura Związku z dniem 2.01.2018r.

Na trzecim posiedzeniu Zarządu w dniu 01 lutego 2018 r. zapoznaliśmy się z realizacją planu robót i budżetu w 2017 r. Podjęto jedną uchwałę - w sprawie powołania Piotra Wielgusa na stanowisko Z-cy Dyrektora Biura Rejonowego Związku z dniem 1.02.2018 r.

Tematem czwartego posiedzenia Zarządu w dniu 21 marca 2018 r. było przekazanie informacji o przeprowadzonych wolnych zgromadzeniach gminnych spółek wodnych oraz przedstawienie materiałów na Walne Zgromadzenie RZSW w Środzie Śląskiej.

 

Podjęto 2 uchwały:

Uchwała nr 1 - w sprawie zmiany w Regulaminu Wynagradzania Pracowników RZSW w Środzie Śląskiej.

Uchwała nr 2 - w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia RZSW w Środzie Śląskiej.

 

Przez miniony rok nie było zmian co do liczebności sekcji w poszczególnych gminnych spółkach. Nadal najliczniejszą w sekcje spółką jest gminna spółka w Kątach Wrocławskich (38 sekcji), potem Kostomłoty (19 sekcji), Udanin i w Środa Śląska (po 13 sekcji), Miękinia (8 sekcji i Malczyce (6 sekcji). Związek działa na obszarze zmeliorowanym wynoszącym 17.394 ha, na którym jest 13.920 ha gruntów zdrenowanych oraz 614,72 km szczegółowych rowów melioracyjnych.

 

Nadal jest dużo dodatkowych wpłat składek od naszych członków na wykonanie robót, które nie znalazły się w bieżących harmonogramach robot poszczególnych sekcji. W roku ubiegłym takich robót wykonano na kwotę 138.0 tys. zł. Największy udział w tej kwocie ma Gospodarstwo Polboto (działające głównie na Środzie Śląskiej i Udaninie), Gospodarstwo Kieloch, Gospodarstwo Rosa ze Szczepanowa oraz Gospodarstwo Rolno -Ogrodnicze z Sadkowa, z którym jednak do dzisiaj nie ma ostatecznego rozliczenia. Dodatkowe składki bardzo poprawiły wskaźniki realizacji budżetów tworzonych ze składek.

 

Środki pozyskujemy z różnych źródeł: składki członkowskie, dodatkowe składki członkowskie, dotacje Gmin, dotacje Wojewody i Marszałka Województwa, dotacje Starosty Wrocławskiego oraz środki pozyskiwane przez Związek w drodze zleceń. Dotacje z budżetu Państwa mają tendencję wzrostową (ostatnie trzy lata to kwoty 292 614 zł, 183 700 zł i 131 086 zł). Stałe są dotacje od Marszałka Województwa (średnio 67000 zł na rok). Dość stabilna jest dotacja Starosty Wrocławskiego dla gminnej spółki w Kątach Wrocławskich (średnio 28540 zł na rok). Od 2013 roku suma gminnych dotacji nie schodzi poniżej 300 tys. zł osiągając w roku 2016 nawet kwotę 451 tys. zł. W roku bieżącym mamy w planie kwotę 412,5 tys. zł. Dotujące Gminy w roku bieżącym to Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Malczyce i Środa Śląska. Znaczące kwotowo dotacje pozwalają zwiększać rzeczowy rozmiar wykonywanych robót.

 

W roku 2017 planowany i wykonany zakres robót na urządzeniach melioracji szczegółowych przedstawiał się następująco:

1. Plan

- rozmiar rzeczowy: 45,990 km konserwacji rowów szczegółowych, 24,84 ha konserwacji urządzeń drenarskich, na obszarze zmeliorowanym ogółem 585,8 ha

- rozmiar finansowy: 1.362.750,00 zł

2. Wykonanie:

- rozmiar rzeczowy: 51,934 km rowów szczegółowych (113% planu), 22,3 ha remontów i udrożnień drenowań (90% planu), na obszarze zmeliorowanym ogółem 613,6 ha (105% planu),

- rozmiar finansowy: 1.367.515,73 zł (100 % planu).

 

W poszczególnych gminnych spółkach wykonanie przedstawia się następująco:

1. GSW Kąty Wrocławskie - wykonano 23,485 km rowów / 8,00 ha remontów drenowań / na obszarze ogółem 275,3 ha / za kwotę 637.521,08 zł,

2. GSW Kostomłoty - wykonano 5,84 km rowów / 4,70 ha remontów drenowań / na obszarze ogółem 57,8 ha / za kwotę 204.358,49 zł,

3. GSW Malczyce - wykonano 2,775 km rowów / 0,70 ha remontów drenowań / na obszarze ogółem 34,0 ha / za kwotę 48.766,18 zł,

4. GSW Miękinia - wykonano 3,931 km rowów / na obszarze ogółem 47,2 ha / za kwotę 67.279,61 zł,

5. GSW Środa Śl. - wykonano 9,84 km rowów / 3,5 ha remontów drenowań / na obszarze ogółem 121,4 ha / za kwotę 222.647,15 zł,

6. GSW Udanin - wykonano 6,063 km rowów / 5,40 ha remontów drenowań / na obszarze ogółem 78,0 ha / za kwotę 186.943,22 zł,

 

W liczbie 39,901 km wykonserwowanych rowów było 814 mb przepustów (127 szt.), a na 22,3 ha udrożnionych drenowań złożyło się:

- przełożenie 3583 mb rurociągów,

- przeczyszczenie 8670 mb rurociągów,

- założenie 1521 mb nowych rurociągów,

- konserwacja 4 szt. studzienek i 103 szt. wylotów drenarskich.

 

Na 1.367.515,73 zł wartości wykonanych robót w spółkach wodnych, źródłem ich finansowania były:

- składki indywidualnych członków 575.596,39 zł

- składki (dotacje) Gmin              370.000,00 zł,

- dotacja Wojewody Dolnośląskiego 292.614,00 zł,

- dotacja Marszałka Województwa       70.000,00 zł,

- dotacja Starosty Wrocławskiego 21.000,00 zł,

- zlecenia pozyskane przez RZSW 38.305,34 zł,

Ogółem robót fakturowanych - wykonano na kwotę zaledwie 113,6 tys. zł. Pozostałe roboty zostały rozliczone jedynie zestawieniami bez fakturowania. Udział tych robót w ogólnym przerobie roku 2017 wyniósł 7,87 %. Tak mała wartość robót fakturowanych spowodowała, że Związek nie mógł odliczyć pełnego podatku VAT naliczanego w fakturach dla Związku. Kwotę 55,1 tys. zł trzeba było wliczyć bezpośrednio w koszty roku 2017.

Cieszy coraz większy rozmiar konserwowanych rowów. W roku ubiegłym wyniósł 51,93 km i najwyższym wykonanym rozmiarem w całej historii Rejonowego Związku. Trzeba jednak zaznaczyć, że ten rozmiar stanowi jednak jedynie 8,45% stanu ewidencyjnego rowów obsługiwanych przez spółki wodne. Działalność na 613,6 ha obszaru zmeliorowanego oznacza 3,53% stanu ewidencyjnego.

Budżety w gminnych spółkach są nadal zbyt niskie w stosunku do występujących potrzeb. Jednostkowe koszty wykonywanych konserwacji urządzeń melioracyjnych są bardzo różne. Wszystko zależy od faktu czy przekazywane do wykonania urządzenia wymagają jedynie konserwacji i udrożnień czy też konieczne jest wykonanie ich odbudowy. Nadal - co jest oczywiste - przekazywane do wykonania zadania dotyczą głównie urządzeń najbardziej zaniedbanych.

Wpłacalność bieżących składek wyniosła w roku ubiegłym 87%. Najwyższa była w gminnych spółkach w Miękini, Środzie Śląskiej (po 96%), w Kątach Wrocławskich (91%), w Malczycach (90%), w Udaninie (82%) a najniższa w spółce Kostomłoty (65%).

Rok obecny jest dziewiątym kolejnym już rokiem, kiedy do ściągania zaległości w opłatach składek członkowskich angażujemy firmy windykacyjne. Ponieważ wszystko wskazuje na to, że nie będzie już powrotu do dochodzenia zaległości poprzez urzędy skarbowe, dlatego korzystanie z usług windykatorów stało się koniecznością. Rynek windykacyjny znacznie się poszerza. Jest duży wybór. W 2016 roku Związek podpisał umowę z grupą finansową, która obsługuje nasz Związek również w 2017 roku. Związek w bieżącym roku rozpatruje możliwość zmiany windykatora, szukając mniejszych kosztów windykacji.

Potrzeby w zakresie konserwacji urządzeń szczegółowych są nadal duże. Szacujemy, że na remonty i konserwacje ciągle oczekuje dzisiaj około 30% szczegółowych urządzeń melioracyjnych obsługiwanych przez Związek (na taki rozmiar potrzeba około 5,5 mln zł). W roku bieżącym jedynie w gminnej spółce w Miękini składka nie wzrosła. W pozostałych gminnych spółkach zwiększono składkę o 50 gr. Zakładając, że otrzymywane dotacje będą na podobnym poziomie jak dotychczas to aby osiągnąć budżet na poziomie 5,5 mln zł, składki powinny być wyższe około 4,5-5 razy. Aktualne składki to: 18,00 zł w Kątach Wrocławskich, 16,50 zł w Udaninie i Środzie Śląskiej w Miękini 16,00 zł, 15,50 zł w Malczycach i 15,00 zł w Kostomłotach.

Nadal najsprawniej działającą gminną spółką są Kąty Wrocławskie. Jest to spółka najliczniejsza, skupiająca wszystkie miejscowości w gminie (stanowiąc 39% ogólnej liczby obsługiwanych sekcji), posiadająca od początku istnienia Związku największy budżet. Corocznie spółka ta wspomagana jest przez Gminę i Wojewodę, od roku 2012 również przez Marszałka Województwa, a od roku 2013 przez Starostę Wrocławskiego. W ubiegłym roku środki pomocowe w tej spółce stanowiły prawie 48% zgromadzonego tam budżetu. Wartość wykonanych robót w spółce kąteckiej w roku ubiegłym stanowiła 47% wszystkich robót wykonanych przez Związek dla gminnych spółek wodnych.

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na dotację z budżetu państwa, od Wojewody Dolnośląskiego. Dotacja w 2017 roku wzrosła do kwoty 292,6 tys. zł (tj. o 108,9 tys. zł więcej w porównaniu do roku 2016). Dotacja od Marszałka Województwa w kwocie 70 tys. zł była niższa o 7 tys. zł w porównaniu do roku 2016. Starosta Wrocławski dotował spółkę w Kątach Wrocławskich w kwocie 21 tys. zł – mniej o 12,7 tys. zł. w porównaniu do roku poprzedniego).

W roku ubiegłym budżet gminnej spółki w Środzie Śląskiej po raz kolejny (drugi) wspomogła Gmina, tym razem kwotą 80 tys. zł. t.j. o prawie 32,0 tys. więcej niż w roku 2016. Również w budżecie spółki z Udanina znalazła się pozycja gminnej dotacji, w kwocie 20 tys. zł. Jeśli do tego dodamy cykliczne już dotacje Gmin z Kątów Wrocławskich, Kostomłotów i Malczyc otrzymamy kwotę 370 tys. zł. mniejszą co prawda od wykonania za rok 2016 gdzie ta kwota wyniosła 451,69 tys. zł. ale drugą pod względem wielkości od początku istnienia Rejonowego Związku. W roku bieżącym – o czym będzie później mowa – ta pozycja powtórnie przekroczy kwotę 400 tys. zł.

Zarząd ubolewa, że spółki wodne nadal nie mogą bezpośrednio korzystać z pomocy funduszy europejskich. W roku ubiegłym nadarzyła się okazja złożenia wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na zakup sprzętu. Mimo, że wniosek taki złożyliśmy jako pierwsza spółka wodna na Dolnym Śląsku to jednak dotacji nie otrzymaliśmy. Do wniosku zażądano uzupełnień, których niestety nie byliśmy w stanie dokonać. Ponieważ podobny nabór takich wniosków ma być również na jesieni tego roku, postaramy się wystąpić powtórnie z wnioskiem o datację na zakup sprzętu, eliminując błędy popełnione we wniosku w roku 2017 uzupełniając dodatkowo o dane wymagane przez Agencję Restrukturyzacji.

W życie weszło nowe Prawo wodne. Rewolucji - odnośnie sprawy spółek wodnych – w nim nie ma. Oczekiwaliśmy, że z wejściem nowego Prawa wodnego będzie egzekwowany zapis o administracyjnym dochodzeniu zaległości w opłatach składek – tak jak miało to miejsce jeszcze w latach 90-tych – a okazało się, że ten zapis w ogóle zniknął. Pozostało, więc nam dochodzenie poprzez indykatorów ewentualnie poprzez sąd.

Nowe Prawo wodne narzuciło niejako korektę naszego statutu jak również statutów gminnych spółek, co też czynimy.

Na poprzednim Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 marca 2017 r. podjęto uchwały;

Ÿ      nr 1 dotycząca: zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania planu robót w 2016 r. oraz w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium,

Ÿ      nr 2 dotycząca: rozliczenia wyniku finansowego za rok 2016,

Ÿ      nr 3 dotycząca: zatwierdzenia planu finansowego oraz planu robót na rok 2016,

Ÿ      nr 4 dotycząca: upoważnienia Zarządu Związku do zaciągnięcia kredytu bankowego,

Ÿ      nr 5 dotycząca: zmiany załącznika do Statutu Związku o nazwie "Wykaz członków oraz wspólnych urządzeń melioracyjnych".

Uchwały nr 1, 2, 3, 5 zostały zrealizowane, z uchwały nr 4 Związek nie skorzystał.

Szanowni delegaci

W przedstawionym sprawozdaniu, w imieniu Zarządu Rejonowego Związku starałem się pokazać najistotniejsze problemy dotyczące działalności Związku w 2017 roku. Z pewnością nie są to wszystkie problemy nurtujące tę organizację. Być może zostaną one poruszone w trakcie dyskusji, na którą wszystkich zapraszam w dalszej części obrad.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej

 

Jerzy Milejski

 

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony