Get Adobe Flash player
Start

Statut RZSW

STATUT
REJONOWEGO ZAWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§1

1. Związek Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej nosi nazwę Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej i w dalszej części statutu nazywany jest Związkiem.

2. Siedzibą Związku jest miasto Środa Śląska, ul. Wrocławska 44, (55-300 Środa Śląska).

3. Teren działalności Związku obejmuje gminy: Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska i Udanin.

4. Członkami Związku są: Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich, Gminna Spółka Wodna w Kostomłotach, Gminna Spółka Wodna w Malczycach, Gmina, Spółka Wodna w Miękini, Gminna Spółka Wodna w Środzie Śląskiej i Gminna Spółka Wodna w Udaninie. (Załącznik nr 1)

5. Związek utworzony został na czas nieokreślony.

 

§2

1. Związek jest osobą prawną. Osobowość prawną Związek nabywa w dniu uprawomocnienia się decyzji o zatwierdzeniu statutu.

2. Związek odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

3. Związek nie odpowiada za zobowiązania swoich członków, a członkowie nie odpowiadają za zobowiązania Związku.

4. Związek jest formą organizacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku i ma na celu zaspakajanie potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami wskazanymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 23 sierpnia 2017 roku, poz.1566 wraz z póź. zm.).

5. Spółka prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

 

§3

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Związku sprawuje Wojewoda Dolnośląski zwany w dalszej części statutu Wojewodą.

2. Związek podlega zarejestrowaniu do katastru wodnego (systemu informatycznego gospodarowania wodami) poprzez zgłoszenie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Norwida 34). Z wnioskiem o wpis do rejestru występuje Zarząd Związku w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej przez Związek.

3. Związek ma prawo korzystania z pieczęci urzędowej w sprawach związanych z egzekwowaniem należności statutowych.

 

ROZDZIAŁ II

CELE ZWIĄZKU I ŚRODKI DO ICH OSIĄGNIĘCIA

§4

Celem Związku jest:

1. Prowadzenie wspólnej administracji gminnych spółek wodnych.

2. Wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń, w tym urządzeń wodnych służących do:

1)   zapewnienia wody dla ludności w tym dostarczania wody,

2)   ochrony wód przed zanieczyszczeniem w tym odprowadzania ścieków,

3)   melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach,

4)   ochrony przed powodzią,

5)   odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.

 

§5

1. Do osiągnięcia celów Związku służą:

1)   składki pieniężne członków,

2)   świadczenia usług na rzecz innych podmiotów w zakresie wykonawstwa robót określonych ustawą Prawo Wodne,

3)   wkłady rzeczowe wniesione przez członków,

4)   wpływy z majątku i działalności statutowej,

5)   pomoc udzielana przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego.

2. Związek osiąga swoje cele poprzez:

1)   pomoc członkom Związku w opracowywaniu planów pracy,

2)   pomoc członkom Związku w opracowywaniu budżetów,

3)   udział w walnych zgromadzeniach,

4)   pomoc w przygotowywaniu uchwał walnych zgromadzeń i przekazaniu ich organowi nadzorującemu.

§6

1. Składki pieniężne i inne świadczenia na rzecz członków Związku, ustalane są przez walne zgromadzenia spółek wodnych w wysokości niezbędnej dla wykonania planowanych na dany rok zadań.

2. Wysokość składek należnych w danym roku od poszczególnych członków Związku, na pokrycie kosztów prowadzenia wspólnej administracji i wspólnych zadań gospodarczych, ustala zarząd Związku proporcjonalnie do budżetu Związku.

3. Wysokość składek na rzecz Związku uchwala walne zgromadzenie Związku.

4. O uchwalonej przez walne zgromadzenie Związku wysokości składek na rzecz Związku, należy powiadomić członków Związku w wezwaniach pisemnych. Wezwanie powinno określić termin i miejsce dokonania wpłaty.

5. Należności Związku z tytułu składek na rzecz Związku nie uiszczone w terminie oznaczonym w wezwaniu, podlegają przymusowemu ściągnięciu wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

§7

1. Związek - zapewniając zaspokojenie zrzeszonych w nim członków w dziedzinie gospodarowania wodami - może podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej osiąganie zysku netto. W szczególności Związek może wykonywać prace i usługi związane z: melioracjami, gospodarką wodną i ochroną środowiska, sanitacją wsi, zapewnieniem wody dla ludności, przeciwdziałaniem skutkom suszy, powodzi, wichurom, likwidacją ich skutków, udziałem w akcjach związanych z powodzią, oraz innymi pracami określonymi uchwałami walnego zgromadzenia Związku.

2. Działalność w zakresie wykonywania zadań o których mowa w ust.1, może być prowadzona jedynie na terenie województwa dolnośląskiego.

3. Zyski z działalności o której mowa w ust.1, przeznacza są w całości na działalność statutową Związku.

 

§8

1. Dla obsługi działalności statutowej oraz prowadzenia działalności o której mowa w §7 ust.1, Związek może utworzyć Biuro Związku.

2. Działalność Biura Związku, oraz zakres uprawnień i obowiązków jego Dyrektora, reguluje regulamin organizacyjny uchwalony przez zarząd Związku.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

 

§9

1. Członkami Związku są gminne spółki wodne.

2. Następca prawny członka – gminnej spółki wodnej wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec Związku.

3. Przyjęcie do Związku, na wniosek zainteresowanej spółki, następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia Związku.

4. Wystąpienie członka - gminnej spółki wodnej ze Związku może nastąpić na jego wniosek złożony, co najmniej na trzy miesiące przed zakończeniem roku.

5. Walne zgromadzenie może w trybie uchwały wyłączyć ze Związku członka - gminną spółkę wodną, który działa na szkodę Związku, lub w sposób rozmyślny utrudnia działania zmierzające do osiągnięcia jego celów statutowych.

§10

Członek Związku ma:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku za pośrednictwem swoich delegatów (przedstawicieli),

2) prawo do uczestnictwa w obradach zgromadzeń Związku za pośrednictwem swoich delegatów (przedstawicieli),

3) możliwość korzystania z urządzeń i sprzętu Związku na zasadach określonych przez Zarząd,

4) możliwość korzystania z informacji i porad prawnych lub technicznych w zakresie objętym działalnością Związku,

5) prawo odwołania się od decyzji zarządu do walnego zgromadzenia Związku. Zgłoszenie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązków wynikających z decyzji zarządu Związku.

 

§11

Członek Związku obowiązany jest do:

1) stosowania się do postanowień statutu oraz uchwał i poleceń organów Związku,

2) terminowego opłacania składek oraz wykonania innych świadczeń wyznaczonych przez zarząd na podstawie uchwał walnego zgromadzenia Związku,

3) udziału w naradach i zgromadzeniach Związku oraz wypełnienia obowiązków wynikających z wyboru do organów Związku za pośrednictwem swoich przedstawicieli (delegatów).

4) zgłaszania wniosków i podejmowania działań zmierzających do usprawnienia pracy Związku i realizacji jego celów.

 

§12

1. Członek Związku obowiązany jest do niezwłocznego naprawienia szkód powstałych z jego winy na urządzeniach lub mieniu Związku.

2. W przypadku nie wykonania naprawy szkód w wyznaczonym przez zarząd Związku terminie, mogą one być wykonane na jego koszt i ryzyko przez zarząd Związku.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY ZWIĄZKU

§13

Organami Związku są:

1) walne zgromadzenie,

2) zarząd,

3) komisja rewizyjna.

 

§14

1. Walne zgromadzenie członków Związku składa się z delegatów (przedstawicieli), poszczególnych członków Związku.

2. Delegatami na walne zgromadzenie Związku są:

1) przewodniczący zarządów gminnych spółek wodnych wchodzących w skład Związku lub ich zastępcy,

2) delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach gminnych spółek wodnych wchodzących w skład Rejonowego Związku; w liczbie ustalonej przez Zarząd Związku - proporcjonalnie do wysokości budżetów utworzonych ze składek członkowskich w roku poprzedzającym walne zgromadzenie lecz nie więcej niż 9-ciu delegatów ze spółki o największym budżecie. (zał. nr 2)

3. Delegaci wybierani są na okres kadencji organów Związku z tym, że wyborcy mają prawo odwołania kandydata w ciągu kadencji i wyboru na jego miejsce innego przedstawiciela.

4. Na walnym zgromadzeniu Związku każdy delegat posiada jeden głos.

 

§15

1. Walne zgromadzenie Związku jest zwoływane przez zarząd co najmniej raz w roku.

2. Zarząd obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie Związku na pisemny wniosek:

- komisji rewizyjnej,

- co najmniej 1/2 członków Związku,

- Wojewody.

3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać proponowany porządek obrad, oraz uzasadnienie zwołania walnego zgromadzenia.

 

§16

1. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu Związku winno zawierać proponowany porządek obrad oraz informację o terminie i miejscu obrad.

2. Zawiadomienia rozsyła się pisemnie do wszystkich delegatów (przedstawicieli), oraz Wojewody na dwa tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia.

3. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zarząd może zaprosić przedstawicieli instytucji współpracujących ze Związkiem. Uczestniczący przedstawiciele mają tylko głos doradczy.

 

§17

1. Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego i sekretarza obrad.

2. Protokół, uchwały i inne dokumenty walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz obrad.

3. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów, z wyjątkiem uchwał określonych w §18 punkty 9-11, które zapadają większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby delegatów.

 

§18

1. Do walnego zgromadzenia należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i rzeczowych oraz udzielanie absolutorium zarządowi Związku,

2) uchwalanie planu prac niezbędnych dla osiągnięcia celów Związku, rocznego planu finansowego (budżetu), wysokości składek i innych świadczeń niezbędnych dla jego realizacji oraz zasad ich wyznaczania,

3) upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek lub kredytów w imieniu Związku, do ustalonej wysokości,

4) wybór oraz odwołanie członków zarządu i członków komisji rewizyjnej Związku,

5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

6) powoływanie Biura Związku,

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia gminnych spółek wodnych do Związku,

8) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia gminnych spółek wodnych ze Związku,

9) uchwalanie zmian statutu Związku,

10) podejmowanie uchwał w sprawie podziału Związku lub połączenia Związku z innym związkiem,

11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku oraz powołanie likwidatora,

12) zatwierdzenie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora,

13) uchwalanie: diet za udział w pracach na rzecz Związku, zasad rozliczania kosztów podróży, oraz nagród dla członków zarządu i komisji rewizyjnej Związku.

14) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych przez zarząd Związku lub komisję rewizyjną,

15) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu mienia pozostałego po rozwiązaniu Związku.

2. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem zarządu Związku.

§19

Zarząd Związku jest organem wykonawczym Związku, kieruje jego działalnością i reprezentuje Związek na zewnątrz.

W skład Zarządu wchodzą:

- przewodniczący,

- zastępca przewodniczącego,

- członkowie (w liczbie 5 osób).

§20

1. Zarząd Związku jest wybierany spośród delegatów Związku w sposób jawny (o ile walne zgromadzenie nie postanowi inaczej ), na okres 5 lat. Zarząd składa się z 7 osób i jest reprezentowany przez dwóch przedstawicieli największej gminnej spółki oraz po jednym przedstawicielu z pozostałych gminnych spółek.

2. Jeżeli członek zarządu nie może z różnych przyczyn pełnić swojej funkcji, to Zarząd pracuje w mniejszym składzie do najbliższego walnego zgromadzenia, na którym powinien nastąpić wybór uzupełniający skład zarządu.

§21

1. Zebrania zarządu zwołuje przewodniczący, lub jego zastępca poprzez zawiadomienie członków zarządu o terminie, miejscu i przedmiocie obrad.

2. Obrady Zarządu prowadzi jego przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

3. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

4. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisuje protokolant i przewodniczący posiedzenia.

§22

1. Do składania oświadczeń w imieniu Związku upoważnieni są:

1) każdy z członków zarządu Związku samodzielnie we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw wymienionych w punkcie 2 niniejszego paragrafu,

2) co najmniej dwóch członków zarządu (w tym przewodniczący lub jego zastępca), w sprawach dotyczących nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości Związku, zaciągania pożyczek lub kredytów.

2. do dokonywania określonych czynności, Zarząd Związku (reprezentowany przez 2 osoby w tym przewodniczący lub jego zastępca), może udzielić pełnomocnictwa innym osobom działającym na zlecenie Związku.

§23

Do zakresu działania zarządu Związku należy w szczególności:

1) reprezentowanie Związku przed sądami powszechnymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed innymi instytucjami,

2) zarządzanie majątkiem Związku,

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia środków trwałych Związku z wyjątkiem nieruchomości,

4) przygotowanie na walne zgromadzenie rocznych sprawozdań, wniosków w sprawie budżetu oraz planu pracy Związku,

5) naliczanie składek i innych świadczeń od członków Związku zgodnie z zasadami ustalonymi przez walne zgromadzenie,

6) prowadzenie wspólnej rachunkowości członków Związku,

7) wykonywanie robót przyjętych na zlecenie w ramach wolnych mocy przerobowych,

8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,

9) podejmowanie decyzji w sprawie zlecenia robót innym wykonawcom,

10) zaciąganie kredytów bankowych na podstawie upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie,

11) zwoływanie walnego zgromadzenia.

§24

1. Zarząd Związku zwoływany jest przez przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.

2. W okresie między posiedzeniami Związek reprezentuje przewodniczący zarządu. Ze swoich decyzji i działań, przewodniczący składa zarządowi informacje na najbliższym jego posiedzeniu.

3. Dla ważności uchwał zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

4. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni członkowie komisji rewizyjnej lub inne osoby, których udział zarząd uzna za pożądany.

§25

1. Zadania statutowe zarządu Związku w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych, technicznych i finansowych prowadzi Biuro Rejonowego Związku Spółek Wodnych.

2. Siedzibą Biura jest każdorazowo siedziba Rejonowego Związku Spółek Wodnych.

3. Szczegółowy zakres organizacji i działania Biura oraz zasady wynagradzania pracowników określa regulamin Biura uchwalony przez zarząd Związku.

§26

1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność Związku.

2. Komisja rewizyjna jest wybierana spośród delegatów Związku na okres 5 lat w osobach:

- przewodniczący,

- dwóch członków.

3. Jeżeli członek komisji rewizyjnej nie może z różnych przyczyn pełnić swojej funkcji, to komisja pracuje w mniejszym składzie do najbliższego walnego zgromadzenia, na który powinien nastąpić wybór uzupełniający skład komisji.

4. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały przy obecności, co najmniej 2 członków komisji, w głosowaniu jawnym.

5. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład zarządu.

§27

Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:

1) kontrola gospodarki finansowej Związku przeprowadzona, co najmniej raz w roku przed jego walnym zgromadzeniem,

2) sprawdzenie sprawozdania finansowego przygotowanego przez zarząd na walne zgromadzenie Związku,

3) kontrola działalności Związku oraz stanu urządzeń eksploatowanych przez Związek,

4) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz składanie sprawozdania z wyników przeprowadzonych kontroli na walnym zgromadzeniu Związku.

5) składanie walnemu zgromadzeniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli, w tym wniosku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi.

6) zawiadomienie zarządu o uchybieniach stwierdzonych w trakcie kontroli, a w przypadku stwierdzenia wykroczeń lub przestępstwa - organów ścigania.

§28

1. Komisja rewizyjna może na koszt Związku powołać biegłego dla sprawdzenia działalności finansowej lub gospodarczej Związku, jeżeli prawidłowość prowadzenia tej działalności lub rzetelności ksiąg i informacji udzielanych w trakcie kontroli, budzą jej wątpliwości.

2. Wynagrodzenie powołanego przez komisję rewizyjną biegłego, ustalana jest w umowie z zarządem Związku.

§29

1. Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za prace wykonane na rzecz Związku.

2. Walne zgromadzenie Związku może przyznać członkom zarządu i komisji rewizyjnej nagrody za szczególny wkład pracy w działalność Związku,

3. Łączna suma nagród, o których mowa w ust. 2 nie może przekraczać 1 % przychodów Związku uzyskanych w roku poprzedzającym.

ROZDZIAŁ V

NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ZWIĄZKU

§30

Nadzór i kontrolę nad działalnością Związku sprawuje Wojewoda.

§31

1. Zarząd Związku obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał organów Związku w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

2. Uchwały organów Związku sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne. O nieważności uchwał w całości lub w części orzeka, w drodze decyzji, Wojewoda w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. Wojewoda, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna. Związek, którego uchwała została uchylona, może zwrócić się do Wojewody z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a po wyczerpaniu tego trybu, Związkowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

§32

1. W przypadku powtarzającego się naruszenia przez zarząd prawa lub statutu Związku, Wojewoda w drodze decyzji rozwiązuje Zarząd i wyznacza osobę pełniącą jego obowiązki.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o której mowa w ust.1, stała się ostateczna, osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków zarządu jest obowiązana zwołać walne zgromadzenie w celu wybrania nowego zarządu.

3. Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu, Wojewoda może ustanowić w drodze decyzji zarząd komisaryczny na czas określony, nie dłużej niż na rok.

 

ROZDZIAŁ VI

ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH

§33

1. Związek może być rozwiązany uchwałą walnego zgromadzenia.

2. Związek może być rozwiązany przez Wojewodę, w drodze decyzji, jeżeli:

1) jego działalność narusza prawo lub statut Związku albo

2) upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, o którym mowa w §32 ust.3, a walne zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego zarządu, albo

3) liczba członków Związku jest mniejsza od trzech.

§34

1. Rozwiązanie Związku następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W okresie tego postępowania Związek działa pod dotychczasowa nazwą z dodaniem wyrazów „w likwidacji” oraz zachowuje osobowość prawną.

2. Likwidatorem Związku może być członek zarządu lub inna osoba powołana uchwałą walnego zgromadzenia.

3. W przypadku rozwiązania Związku na podstawie decyzji, o której mowa w §33 ust.2, likwidatora wyznacza Wojewoda.

4. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki zarządu Związku i podejmuje w imieniu Związku czynności niezbędne do zakończenia jego działalności.

5. Likwidator wynagradzany jest na koszt Związku. Wysokość wynagrodzenia ustala Wojewoda.

6. Likwidator odpowiada a szkody powstałe wskutek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w ustawie lub statucie Związku. W przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora - odpowiadają oni solidarnie.

§35

Zobowiązania przypadające od Związku będącego w likwidacji pokrywane są w następującej kolejności:

- zobowiązania ze stosunku pracy,

- zobowiązania w zakresie danin publicznych,

- koszty prowadzenia likwidacji,

- inne zobowiązania.

§36

Wojewoda po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia Związku w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków likwidatora, występuje z wnioskiem o wykreślenie Związku z katastru wodnego (systemu informacyjnego gospodarowania wodami).

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

1. Niniejszy Statut stanowi tekst jednolity uwzględniający zmianę przepisów prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz.U. z 23 sierpnia 2017, poz. 1566 wraz z późniejszymi zmianami).

§38

2. Zmiany Statutu Rejonowego Związku zawarte w tekście jednolitym uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie Związku w dniu 11.04.2018 r.

§39

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne.

 

Sekretarz                                                 Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia                      Walnego Zgromadzenia

 

Andrzej Semeniuk                                  Stanisław Wicha

 

Statut zatwierdzony decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 2/2018 z dnia 14 maja 2018 r.

 

Załącznik nr 2

Sposób wyboru maksymalnej ilości delegatów z poszczególnych gminnych spółek wodnych na walne zgromadzenia związku - w liczbie ustalonej przez zarząd związku - proporcjonalnie do wysokości budżetów utworzonych ze składek członkowskich w roku poprzedzającym walne zgromadzenie związku.

Wysokość zebranych składek

Liczba delegatów

do 20 000 zł

4

do 50 000 zł

5

do 100 000 zł

6

do 150 000 zł

7

do 200 000 zł

8

od 200 000 zł

9

 

 

Załącznik nr 1

WYKAZ CZŁONKÓW

 

 

Grunty orne

Użytki zielone

Rowy

 

L.p.

Nazwa spółki

Obszar zmeliorowany

Obszar
zmeliorowany

szczegółowe

Ilość

 

 

Ogółem

w tym zdren.

Ogółem

w tym zdren.

objęte dział.

sekcji

 

 

ha

ha

ha

ha

km

szt.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Gminna Spółka Wodna
w Kątach Wrocławskich

4884

3991

644

267

204,20

38

2.

Gminna Spółka Wodna
w Kostomłotach

2818

2469

301

113

95,49

19

3.

Gminna Spółka Wodna
w Malczycach

834

739

150

38

48,70

6

4.

Gminna Spółka Wodna
w Miękini

1018

759

405

57

83,80

8

5.

Gminna Spółka Wodna
w Środzie Śląskiej

2544

2420

399

182

79,60

13

6.

Gminna Spółka Wodna
w Udaninie

3185

2781

212

104

102,93

13

 

Razem

15283

13159

2111

761

614,72

97

 

Grunty zmeliorowane ogółem

17394

ha

 

 

 

 

 

Grunty zdrenowane ogółem

13920

ha

 

 

 

 

 

Długość rowów ogółem

614,72

km

 

 

 

 

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony