Get Adobe Flash player
Start

Statut Malczyce

STATUT GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ
W MALCZYCACH

(tekst jednolity po zmianach w dniu 12.03.2019r.)

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§1

1. Spółka nosi nazwę: Gminna Spółka Wodna w Malczycach i zwana jest w dalszej części "spółką".

2. Siedzibą spółki jest Środa Śląska ul. Wrocławska 44 (55-300 Środa Śląska).

3. Terenem działania spółki jest obszar sołectw: : Chomiąża, Dębice, Kwietno, Malczyce, Mazurowice, Rusko.

4. Wykaz członków spółki zawiera załącznik do statutu.

5. Spółka zostaje utworzona na czas nieokreślony.

6. Spółka wodna zapewniając zaspokojenie potrzeb zrzeszonych w niej osób w zakresie gospodarowania wodami, może podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku netto, który przeznacza się wyłącznie na cele statutowe spółki.

§2

1. Spółka jest osobą prawną.

2. Spółka posiada rachunek bankowy

3. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

4. Spółka nie odpowiada za zobowiązania swoich członków, a członkowie nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

5. Spółka prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

§3

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje Starosta Powiatu Środa Śląska, zwany w dalszej części starostą.

2. Spółka podlega zarejestrowaniu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od dnia nabycia przez spółkę osobowości prawnej.

Wpis spółki do systemu informatycznego gospodarowania wodami obejmuje:

1/ nazwę, siedzibę, adres i przedmiot działania spółki,

2/ imiona i nazwiska członków Zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,

3/ czas trwania spółki,

4/ dane dotyczące decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu.

3. Wszelkie zmiany danych objętych wpisem, Zarząd spółki wodnej zgłasza Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

4. Spółka używa pieczęci podłużnej z napisem Gminna Spółka Wodna w Malczycach.

ROZDZIAŁ II

CELE SPÓŁKI I ŚRODKI DO ICH OSIĄGNIĘCIA

§4

Celem spółki jest wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń służących do:

1. melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach,

2. ochrony przed powodzią,

3. odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych, z wyłączeniem działalności w zakresie uregulowanym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

4. zapewnienia wody dla ludności, w tym dostarczania wody

§5

Do osiągnięcia celów spółki służą:

1. Składki członkowskie i inne świadczenia członków.

2. Świadczenia innych osób korzystających z utrzymywanych przez spółkę urządzeń melioracyjnych.

3. Dochody z majątku spółki.

4. Dotacje udzielane przez budżet Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.

5. Darowizny i dotacje innych osób prawnych lub fizycznych.

§6

1. Składki członkowskie i inne świadczenia członków spółki, ustalane są w wysokości niezbędnej dla wykonania planowanych na dany rok zadań spółki i uchwalane na Walnym Zgromadzeniu.

2. Wysokość składek i innych świadczeń przypadających na poszczególnego członka spółki jest proporcjonalna do obszarów gruntów jakimi on dysponuje (z zastrzeżeniem ust.4).

3. Biorąc za podstawę przewidywany koszt wykonania planowanych do wykonania zadań, Walne Zgromadzenie ustala wysokość składki rocznej od jednego hektara gruntu.

4. Składkę pieniężną i inne świadczenia od członków spółki - korzystających z urządzeń melioracyjnych zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi na szczególne korzystanie z wód - ustala się na dany rok indywidualnie na mocy pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem spółki a danym podmiotem.

§7

1. Kwoty składek, terminy płatności oraz zakres i warunki wykonania innych świadczeń, dla poszczególnych członków spółki wyznacza Zarząd, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia spółki.

2. Ściąganie składek członkowskich należy do Zarządu spółki.

3. Nie opłacone w terminie składki członkowskie podlegają egzekucji z zastosowaniem przepisów o egzekucjach należności podatkowych.

4. Nie wykonane w terminie obowiązkowe świadczenia niepieniężne członka, mogą być wykonane, na jego koszt przez spółkę.

5. Zarząd spółki może, na wniosek członka, zamienić jego składkę pieniężną na odpowiadające jej świadczenie rzeczowe a także przesunąć terminy płatności składek lub rozłożyć je na raty.

6. W uzasadnionych przypadkach, zarząd spółki może zawiesić terminy płatności składki członka, jeżeli uzna za prawdopodobne umorzenie jej przez Walne Zgromadzenie spółki.

§8

Świadczenia osób nie będących członkami spółki, o których mowa w §5 ust. 2, ustala się na podstawie ugody zainteresowanych stron lub decyzji starosty wydanej na wniosek spółki.

§9

1. Dla prowadzenia obsługi działalności statutowej spółka może utworzyć własne Biuro spółki albo zlecić to innemu podmiotowi. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie.

2. W przypadku utworzenia przez spółkę Biura spółki, jej kierownika powołuje i odwołuje Zarząd spółki.

3. W stosunku do kierownika jednostki, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Przewodniczący Zarządu.

4. W stosunku do pozostałych pracowników spółki, kierownik Biura spółki wykonuje uprawnienia i obowiązki pracodawcy.

5. Działalność Biura spółki oraz zakres uprawnień i obowiązków jej kierownika, reguluje regulamin organizacyjny ustanowiony przez Zarząd spółki.

§10

1. W przypadku prowadzenia obsługi działalności statutowej spółki przez inny podmiot, decyzję w sprawie kosztów związanych z tą usługą podejmuje Zarząd.

2. Powierzenie prowadzenia obsługi działalności statutowej spółki przez inny podmiot, nie znosi odpowiedzialności jaką sprawuje Zarząd spółki.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE SPÓŁKI

§11

1. Członkami Spółki mogą być osoby fizyczne i prawne korzystające z urządzeń utrzymywanych przez spółkę.

2. Zainteresowana osoba fizyczna lub prawna staje się członkiem spółki po złożeniu stosownej deklaracji i opłaceniu pierwszej składki członkowskiej.

3. Na wniosek podmiotu korzystającego z wód na zasadach korzystania szczególnego, może on stać się członkiem spółki wodnej. Decyzję o włączeniu takiego podmiotu w poczet członków spółki podejmuje Zarząd spółki.

4. Członkiem spółki staje się następca prawny członka spółki.

5. Członkostwo ustaje wobec:

1/  śmierci członka spółki lub innego zdarzenia powodującego utratę przez członka spółki tytułu do władania gruntami stanowiącymi podstawę członkostwa w spółce.

2/  pisemnej rezygnacji członka spółki z uczestnictwa w spółce

3/  wykluczenia członka ze spółki.

4/  likwidacji spółki

6. Członek spółki może zostać z niej wykluczonym w przypadku niewywiązywania się z obowiązków członka spółki. Decyzję - w formie uchwały - o wykluczeniu podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w spółce, członkostwo ustaje z dniem 31 grudnia roku, w którym zgłoszono rezygnację. Jeżeli rezygnujący z udziału w spółce nie uregulował zobowiązań wobec spółki do końca roku, w którym złożył rezygnację – będą one podlegały egzekucji zgodnie z §7 ust. 3 statutu.

8. Po wystąpieniu ze spółki właściciel gruntów zmeliorowanych przejmuje obowiązki związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na swoich gruntach i będzie je wykonywał we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Będzie on również ponosił świadczenia na rzecz spółki z tytułu odnoszenia korzyści z urządzeń spółki na zasadach prawem określonych.

§12

Członek spółki ma prawo:

1/  wybierać i być wybieranym do organów spółki,

2/  uczestnictwa w obradach zgromadzeń spółki, bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli (delegatów),

3/  zgłaszania wniosków i podejmowania działań zmierzających do usprawnienia pracy spółki i realizacji jej celów,

4/  korzystania z urządzeń i sprzętu spółki na zasadach określonych przez Zarząd,

5/  korzystania z informacji i porad prawnych oraz technicznych w zakresie objętym działalnością spółki,

6/  odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia spółki. Zgłoszenie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązków wynikających z decyzji Zarządu spółki.

§13

Członek spółki jest obowiązany:

1/  stosować się do postanowień statutu oraz uchwał i poleceń organów spółki,

2/  terminowo opłacać składki oraz wykonywać inne świadczenia wyznaczone przez Zarząd na podstawie uchwał walnego zgromadzenia spółki,

3/  brać udział w naradach i zgromadzeniach spółki oraz wypełniać obowiązki wynikające z ewentualnego wyboru do organów spółki.

4/  udostępniać swoje grunty dla wykonania niezbędnych zadań spółki.

§14

1. Członek spółki obowiązany jest do niezwłocznego naprawienia szkód powstałych z jego winy w urządzeniach lub mieniu spółki.

2. W przypadku nie wykonania naprawy szkód w wyznaczonych przez Zarząd spółki terminie, przepis §7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SPÓŁKI

§15

Organami spółki są:

1/  Walne Zgromadzenie,

2/  Zarząd,

3/  Komisja Rewizyjna,

Walne Zgromadzenie

§16

1. Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich członków spółki

2. Gdy liczba członków spółki przekroczy 40 osób, Walne Zgromadzenie członków zastępuje się Walnym

Zgromadzeniem Delegatów.

3. Delegaci (przedstawiciele) wybierani są przez członków spółki na zebraniach (zgromadzeniach),

organizowanych w sekcjach, położonych na terenie działania spółki,

4. Liczba delegatów z poszczególnych sekcji, uzależniona jest od powierzchni gruntów objętych działalnością sekcji i wynosi:

a)    do 150 ha gruntów - 2 delegatów,

b)   do 250 ha gruntów - 3 delegatów,

c)    powyżej 250 ha gruntów - 4 delegatów

5. Każdy członek spółki, którego obszar gospodarstwa wynosi ponad 50 ha hektarów, ma prawo wyznaczenia 1 delegata poza wyborem o którym mowa w ust. 3.

6. Delegaci wybierani są na okres kadencji organów spółki z tym, że sekcje mają prawo odwołania delegata w ciągu kadencji i wyboru na jego miejsce innego przedstawiciela.

7. Na walnym zgromadzeniu spółki każdy delegat posiada jeden głos.

§17

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie spółki co najmniej raz w roku.

2. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie spółki na pisemny wniosek:

- Komisji Rewizyjnej,

- co najmniej 1/4 członków spółki,

- starosty.

3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać proponowany porządek obrad, oraz uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia.

§18

1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu spółki winno zawierać proponowany porządek obrad oraz informację o terminie i miejscu obrad.

2. Zawiadomienie rozsyła się do wszystkich członków (delegatów), oraz starosty na dwa tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia.

3. Zawiadomienie kierowane do starosty winno zawierać także projekty uchwał, których podjęcie jest przewidywane w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

4. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, spółka może zaprosić przedstawicieli instytucji współpracujących ze spółką lub udzielających jej pomocy. Uczestniczący przedstawiciele mają tylko głos doradczy.

5. Osoby nie wchodzące w skład Walnego Zgromadzenia obecne na jego posiedzeniu oraz nie będące przedstawicielami, o których mowa w ust. 4 nie mają prawa głosu. Ich udział w posiedzeniu może mieć tylko charakter bierny.

§19

1. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i sekretarza obrad (protokolanta).

2. Protokół, uchwały i inne dokumenty walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz obrad.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów, z wyjątkiem uchwał określonych w §20 punkty 7-9 niniejszego statutu, które zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§20

1. Do Walnego Zgromadzenia należy:

1/   uchwalanie planu prac spółki oraz jej budżetu, w którym można upoważnić Zarząd do zaciągania pożyczek i kredytów, w imieniu spółki, do ustalonej wysokości,

2/  uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz spółki,

3/  wybór oraz odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4/  rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

5/  podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości spółki,

6/  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółki do związku spółek wodnych,

7/  uchwalanie zmian statutu spółki,

8/  podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółki z inną spółką wodną albo podziału spółki na dwie lub więcej spółek,

9/  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki oraz powołania likwidatorów,

10/   zatwierdzenie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora spółki,

11/   rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub delegatów.

2. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu spółki.

Zarząd

§21

1. Zarząd spółki wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia, kieruje działalnością spółki, zarządza jej majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. W skład Zarządu wchodzą:

1/  przewodniczący,

2/  zastępca przewodniczącego,

3/  i członkowie zarządu (od 1 do 4 osób).

§22

1. Zarząd spółki jest wybierany spośród członków spółki na okres 5 lat.

2. Wyboru zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym większością głosów.

3. Jeżeli Członek Zarządu nie może z różnych przyczyn pełnić swojej funkcji, to Zarząd pracuje w mniejszym składzie do najbliższego walnego zgromadzenia, na którym powinien nastąpić wybór uzupełniający skład Zarządu.

4. W przypadku, gdy funkcji swojej nie może pełnić Przewodniczący Zarządu, to Zarząd konstytuuje się na nowo po wyborach uzupełniających.

5. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej Spółki.

§23

1. Zebrania Zarządu zwołuje przewodniczący, lub jego zastępca poprzez zawiadomienie członków zarządu o terminie, miejscu i przedmiocie obrad.

2. Obrady Zarządu prowadzi jego przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

4. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący zarządu (lub zastępca przewodniczącego zarządu) i inny członek zarządu.

§24

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są:

1/  w zwykłych sprawach związanych z realizacją planu finansowego i planu pracy spółki,

a) przewodniczący zarządu i zastępca przewodniczącego zarządu,

lub

b) przewodniczący zarządu (lub zastępca przewodniczącego zarządu) i inny członek zarządu,

2/  przewodniczący zarządu i zastępca przewodniczącego - w sprawach dotyczących nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości spółki, zadłużania spółki, nabywania lub zbywania ruchomości oraz zawierania innych umów o wartości przekraczającej 25% planowanych przychodów spółki w danym roku.

§25

Do zakresu działania Zarządu spółki należy w szczególności:

1/  organizowanie działalności spółki w sposób zmierzający do realizacji jej celów statutowych i administrowanie majątkiem spółki,

2/  zwoływanie walnych zgromadzeń spółki oraz przygotowanie na te zgromadzenia sprawozdań, planów pracy, planów finansowych, uchwał i wniosków a także innych materiałów wymagających rozpatrzenia przez walne zgromadzenia,

3/  wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia spółki, a w tym wyznaczanie i egzekwowanie składek oraz innych świadczeń członków spółki,

4/  prowadzenie rachunkowości spółki,

5/  przyjmowanie nowych członków oraz występowanie z wnioskami o włączenie lub wyłączenie członków ze spółki,

6/  wnioskowanie o wydanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz spółki osób (zakładów), nie będących jej członkami,

7/  wykonywanie innych czynności wynikających z zadań spółki, a nie zastrzeżonych dla walnego zgromadzenia lub komisji rewizyjnej.

§26

1. Zarząd spółki zwoływany jest przez przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.

2. W okresie między posiedzeniami spółkę reprezentuje przewodniczący zarządu. Ze swoich decyzji i działań, przewodniczący składa zarządowi informacje na najbliższym jego posiedzeniu.

3. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni członkowie Komisji Rewizyjnej lub inne osoby, których udział Zarząd uzna za pożądany.

Komisja Rewizyjna

§27

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność spółki. W jej skład wchodzą:

1/ przewodniczący,

2/ i członkowie w liczbie 2 osób.

2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zgromadzeniu, spośród członków spółki na okres 5 lat.

3. Wyboru Komisji dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym większością głosów.

4. Jeżeli Członek Komisji Rewizyjnej nie może - z różnych przyczyn - pełnić swojej funkcji, to Komisja pracuje w mniejszym składzie do najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym powinien nastąpić wybór uzupełniający skład Komisji.

5. W przypadku, gdy funkcji swojej nie może pełnić Przewodniczący Komisji Rewizyjnej to Komisja konstytuuje się na nowo po wyborach uzupełniających.

6. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej Spółki nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.

§28

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1/ kontrola gospodarki finansowej spółki przeprowadzona, co najmniej raz w roku przed jej Walnym Zgromadzeniem,

2/ sprawdzenie sprawozdania finansowego przygotowanego przez Zarząd na Walne Zgromadzenie spółki,

3/ kontrola działalności spółki oraz stanu urządzeń eksploatowanych przez spółkę,

4/ sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz składanie sprawozdania z wyników przeprowadzonych kontroli na walnym zgromadzeniu spółki.

5/ składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli, w tym wniosku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi.

6/ zawiadomienie Zarządu o uchybieniach stwierdzonych w trakcie kontroli, a w przypadku stwierdzenia wykroczeń lub przestępstwa, również starostę.

§29

1. Komisja Rewizyjna może na koszt spółki powołać biegłego dla sprawdzenia działalności finansowej spółki, jeżeli prawidłowość prowadzenia tej działalności lub rzetelność ksiąg i informacji udzielanych w trakcie kontroli budzą jej wątpliwości.

2. Wynagrodzenie powołanego przez Komisję Rewizyjną biegłego, ustalana jest w umowie z Zarządem spółki.

§30

Gminna spółka dzieli się na sekcje. Sekcję stanowią członkowie spółki posiadający, dzierżawiący lub użytkujący grunty położone w obrębie sołectwa objętego działalnością spółki.

Do zadań sekcji należy:

1/ kontrola stanu urządzeń wodnych utrzymywanych przez spółkę w obrębie sołectwa,

2/ ocena stanu urządzeń, z uwzględnieniem ich istotności dla kształtowania się stosunków wodnych,

3/ opracowanie rocznych planów robót spółki na terenie sołectwa.

4/ organizowanie zebrań sekcji,

5/ wybór delegatów na Walne Zgromadzenie spółki,

6/ przedkładanie Zarządowi spółki informacji o osobach fizycznych i prawnych odnoszących korzyści z urządzeń utrzymywanych przez spółkę.

§31

1. Sekcja dokonuje wyboru delegata (delegatów) na Walne Zgromadzenie spółki.

2. Delegat staje się przewodniczącym sekcji. W przypadku wyboru więcej niż jednego delegata, sekcja dokonuje dodatkowo wyboru przewodniczącego sekcji.

3. Posiedzenia sekcji, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, zwołuje jej przewodniczący.

§32

1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegaci nie otrzymują wynagrodzenia za prace wykonane na rzecz spółki.

2. Walne Zgromadzenie spółki może przyznać członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej i delegatom:

1/ nagrody roczne za szczególny wkład pracy w działalność spółki,

2/ ekwiwalent za czas przeznaczony na prowadzenie spraw spółki,

3/ zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki.

3. Łączna suma nagród, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 nie może przekraczać 2 % przychodów spółki uzyskanych w roku poprzedzającym.

ROZDZIAŁ V

NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

§33

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje starosta.

§34

1. Zarząd spółki obowiązany jest do przedłożenia staroście uchwał organów spółki w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

2. Uchwały organów spółki sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne.

3. O nieważności uchwały organów spółki wodnej, podjętej w zakresie działalności, o której mowa w §4, w całości lub w części orzeka - w drodze decyzji – starosta, który w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały nadaje decyzję w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i wprowadza decyzję do systemu teleinformatycznego.

4. Starosta, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie.

5. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa starosta nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż wydano ją z naruszeniem prawa.

6. Stwierdzenie przez starostę nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia decyzji.

§35

1. W przypadku powtarzającego się naruszenia przez Zarząd prawa lub statutu, starosta może w drodze decyzji rozwiązać Zarząd i wyznaczyć osobę pełniącą jego obowiązki.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków Zarządu jest obowiązana zwołać Walne Zgromadzenie w celu wybrania nowego Zarządu.

3. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru nowego Zarządu, starosta może ustanowić, w drodze decyzji, zarząd komisaryczny spółki na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok.

ROZDZIAŁ VI

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI WODNEJ

§36

1. Spółka może być rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Spółka może być rozwiązana przez starostę, w drodze decyzji, jeżeli:

1/ jej działalność narusza prawo lub statut,

2/ upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, o którym mowa w §35 ust. 3, a Walne Zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego Zarządu,

3/ liczba członków spółki jest mniejsza od 3.

§37

1. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W okresie tego postępowania spółka działa pod dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów “w likwidacji” oraz zachowuje osobowość prawną.

2. Likwidatorem spółki może być członek Zarządu lub inna osoba powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. W przypadku rozwiązania spółki na podstawie decyzji, o której mowa w §36 ust. 2, likwidatora wyznacza starosta.

4. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki Zarządu spółki i podejmuje w imieniu spółki czynności niezbędne do zakończenia działalności.

5. Likwidator wynagradzany jest na koszt spółki.

6. Likwidator odpowiada za szkody powstałe wskutek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w ustawie lub statucie spółki wodnej. W przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora - odpowiadają oni solidarnie.

§38

1. Zobowiązania przypadające od spółki będącej w likwidacji pokrywane są w następującej kolejności:

1/ zobowiązania ze stosunku pracy,

2/ zobowiązania w zakresie danin publicznych,

3/ koszty prowadzenia likwidacji,

4/ inne zobowiązania.

§39

Starosta po otrzymaniu uchwały Walnego Zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora, występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki z systemu informacyjnego gospodarowania wodami.

§40

1. Mienie pozostałe po likwidacji spółki przechodzi na własność Gminy Malczyce.

2. Czynności prawne związane z przekazaniem majątku samorządowi wykonuje likwidator spółki.

Statut zatwierdzony został decyzją Starosty Średzkiego z dnia 14.04.2003 r. (pismo o znaku: RLO.6212/02/2003). Zmiany do statutu: decyzja Starosty Średzkiego z dnia 27.05.2011 r. (pismo o znaku: ŚiR.6343.2.6.2011), decyzja Starosty Średzkiego z dnia 11.03.2014 r. (pismo o znaku: ŚiR.6343.2.4.2.2014), decyzja Starosty Średzkiego z dnia 23.02.2017 r. (pismo o znaku: ŚiR.6343.2.2.2017), decyzja Starosty Średzkiego z dnia 27.03.2019 r. (pismo o znaku: ŚiR.6343.2.4.2019),

 

 


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony