Get Adobe Flash player
Start

Uchwały

W roku 2019

Załącznik nr 8

UCHWAŁA NR 1/2019
z dnia 16.04.2019r.

Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Środzie Śląskiej
w sprawie zatwierdzenia bilansu
oraz
sprawozdania rzeczowo -finansowego z wykonania planu robót
w 2018 roku
oraz
w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium

 

W oparciu o §18 ust.1 pkt 1 Statutu Związku zatwierdza się:

I. bilans Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej na kwotę bilansową 878.811,31 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset jedenaście złotych trzydzieści jeden groszy).

II. sprawozdanie z wykonania planu robót ogółem na kwotę: 1.829.321,68 zł (słownie: milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych, sześćdziesiąt osiem groszy).

w tym:

Ÿ       konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na kwotę: 1.821.097,75 zł (słownie: milion osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt pięć groszy).

w rozmiarze rzeczowym:

- konserwacja i renowacja rowów           56,94 km

- renowacja systemów drenarskich           11,6 ha,

- powierzchni zmeliorowana ogółem      738,9 ha.

 • inne roboty branżowe na kwotę: 8.223,93 zł, (słownie: osiem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote, dziewięćdziesiąt trzy grosze).

III. udziela się absolutorium Zarządowi Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej.

W załączeniu:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r.

2. rachunek zysków i strat za okres 2018r.

3. sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania robót w roku 2018r.

4. rozliczenie wpływów i wydatków w Gminnych Spółkach Wodnych w 2018r.

 

Przewodniczący                                                                                       Protokolant Obrad Walnego Zgromadzenia

 

 


Załącznik nr 9

UCHWAŁA NR 2/2019
z dnia 16.04.2019r.

Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Środzie Śląskiej
w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za rok 2018.

 

Nawiązując do WNIOSKU ZARZĄDU nr 1/03/2019 z dnia 29.03.2019 r. - w oparciu o §18 ust.1 pkt 2 i 14 Statutu Związku - Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk uzyskany w 2018 roku w kwocie 106.405,05 zł (słownie złotych: sto sześć tysięcy czterysta pięć 05/100), na zwiększenie kapitału (funduszu) własnego do kwoty 585.817,79 zł - 250.000,00 zł (uchwała nr 4/2018 z dn.11.04.2018 r.) + 97.357,00 zł (korekta uchwały nr 4/2018) + 106.405,05 zł (zysk za 2018 r.) = 539.579,84 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych, osiemdziesiąt cztery grosze).

 

Przewodniczący                                                                                          Protokolant Obrad Walnego Zgromadzenia

 

 

 

 


 

Załącznik nr 10

UCHWAŁA NR 3/2019
z dnia 16.04.2019r.

Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Środzie Śląskiej
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
oraz
planu robót na rok 2019

W oparciu o §18 ust.1 pkt 2 Statutu Związku zatwierdza się:

I. plan dochodów i wydatków na kwotę 2.189.579,84 zł.
(słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych, osiemdziesiąt cztery grosze)

II. plan robót ogółem na kwotę: 1.650.000,00 zł
(słownie: milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

w tym:

 • plan konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych na kwotę 1.522.950,00 zł.
  (słownie: milion pięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

w rozmiarze:

- konserwacje i renowacje rowów szczegółowych: 61,41 km

- remonty i konserwacje systemów drenarskich: 9 ha,

- łączna powierzchnia zmeliorowana: 752,5 ha.

 • plan „innych robót statutowych” na kwotę 127.050,00 zł.
  (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych).
 • w tym: wolna moc przerobowa na kwotę 127.050,00 zł.
  (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych).

W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Zarząd Związku do korekty niniejszego planu robót w czasie trwania roku 2019.

W załączeniu:

1. Szczegółowy plan robót w rozbiciu na gminy.

 

Protokolant Obrad                                                                                        Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 


Załącznik nr 11

 

UCHWAŁA NR 4/2019
z dnia 16.04.2019r.

Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Środzie Śląskiej
w sprawie
zaciągnięcia kredytu bankowego
w okresie
od 06.05.2019r. do 15.04.2020r.

 

W oparciu o §18 ust.1 pkt 3 Statutu Związku upoważnia się Zarząd Związku do zaciągnięcia kredytu bankowego obrotowego w okresie od 06.05.2019r. do 15.04.2020r., do łącznej wartości 250.000,00 zł ( słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).

Przewodniczący                                                                                               Protokolant Obrad Walnego Zgromadzenia

 

 

 


 

Załącznik nr 12

UCHWAŁA NR 5/2019
z dnia 16.04.2019r.

Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Środzie Śląskiej
w sprawie zmian do Statutu Związku

 

Nawiązując do WNIOSKU ZARZĄDU nr 1/02/2019 z dnia 29.03.2019 r. - w oparciu o §18 ust.1 pkt 9 i 14 Statutu Związku - zmienia się:

- załącznik do statutu o nazwie „Wykaz członków oraz wspólnych urządzeń melioracyjnych” o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący                                                                                               Protokolant Obrad Walnego Zgromadzenia

 

 


W roku 2018

 

Załącznik nr 8

UCHWAŁA NR 1/2018
z dnia 11.04.2018 r.

Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Środzie Śląskiej
w sprawie zatwierdzenia bilansu
oraz
sprawozdania rzeczowo -finansowego
z wykonania planu robót w 2017 roku
oraz
w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

 

W oparciu o §18 ust.1 pkt 1 Statutu Związku zatwierdza się:

I. bilans Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej na kwotę bilansową 622.079,11 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych jedenaście groszy).

II. sprawozdanie z wykonania planu robót ogółem na kwotę: 1.442.798,53 zł (słownie: milion czterysta czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt trzy grosze).

w tym:

 • konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na kwotę: 1.367.515,73 zł (słownie: milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych siedemdziesiąt trzy grosze).

w rozmiarze rzeczowym:

- konserwacja i renowacja rowów - 51,934 km

- renowacja systemów drenarskich - 22,3 ha,

- powierzchni zmeliorowana ogółem - 613,6 ha.

 • inne roboty branżowe na kwotę: 32.792,59 zł, (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, pięćdziesiąt dziewięć groszy).

III. udziela się absolutorium Zarządowi Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej.

W załączeniu:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r.

2. rachunek zysków i strat za okres 2017 r.

3. sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania robót w roku 2017 r.

4. rozliczenie wpływów i wydatków w Gminnych Spółkach Wodnych w 2017 r.

 

 


Załącznik nr 9

UCHWAŁA NR 2/2018
z dnia 11.04.2018 r.

Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Środzie Śląskiej
w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za rok 2017.

 

Nawiązując do WNIOSKU ZARZĄDU nr 1/03/2018 z dnia 21.03.2018 r. - w oparciu o §18 ust.1 pkt 2 i 14 Statutu Związku - Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk uzyskany w 2017 roku w kwocie 51.186,98 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć 98/100), na zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego do kwoty 585.817,79 zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemnaście 79/100).Załącznik nr 10

UCHWAŁA NR 3/2018
z dnia 11.04.2018 r.

Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Środzie Śląskiej
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
oraz
planu robót na rok 2018

 

W oparciu o §18 ust.1 pkt 2 Statutu Związku zatwierdza się:

I. plan dochodów i wydatków na kwotę 2.084.630,81 zł. (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści złotych, osiemdziesiąt jeden groszy).

II. plan robót ogółem na kwotę: 1.550.000,00 zł (słownie: milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
w tym:

 • plan konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych na kwotę 1.368.700,00 zł.
  (słownie: milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych).

w rozmiarze:

- konserwacje i renowacje rowów szczegółowych: 67,26 km

- remonty i konserwacje systemów drenarskich: 5,5 ha,

- łączna powierzchnia zmeliorowana: 818,3 ha.

 • plan „innych robót statutowych” na kwotę 181.300,00 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych).

w tym: wolna moc przerobowa na kwotę 181.300,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych).

W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Zarząd Związku do korekty niniejszego planu robót w czasie trwania roku 2018.

 

W załączeniu:

1. Szczegółowy plan robót w rozbiciu na gminy.

 

 


Załącznik nr 11

UCHWAŁA NR 4/2018
z dnia 11.04.2018 r.

Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Środzie Śląskiej
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
w okresie
od 01.06.2018 r. do 31.03.2019 r.

W oparciu o §18 ust.1 pkt 3 Statutu Związku upoważnia się Zarząd Związku do zaciągnięcia kredytu bankowego obrotowego w okresie od 01.06.2018 r. do 31.03.2019 r., do łącznej wartości 250.000,00 zł ( słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).

 


Załącznik nr 12

UCHWAŁA NR 5/2018

z dnia 11.04.2018 r.

Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Środzie Śląskiej
w sprawie przeznaczenia z kapitału zapasowego
kwoty 250.000,00 zł na zakup ciągnika rolniczego i rębaka

Na podstawie §18 ust.1 pkt 14 Statutu Związku - przychylając się do wniosku nr 2/03/2018 Zarządu z dnia 21.03.2018 r. - uchwala się przeznaczyć z kapitału zapasowego kwotę 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), na zakup środków trwałych w postaci ciągnika rolniczego i rębaka.

 


UCHWAŁA NR 6/2018

Walnego Zgromadzenia Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Środzie Śląskiej
z dnia 11.04.2018 r
w sprawie zmian do Statutu Związku.

W oparciu o §18 ust.1 pkt 9 Statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych oraz Ustawę z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 23 sierpnia 2017 r., poz.1566), uchwala się następujące zmiany w Statucie Związku:

1. §1 ust 2 otrzymuje brzmienie:

2. Siedzibą Związku jest miasto Środa Śląska, ul. Wrocławska 44 (55-300 Środa Śląska).

2. w §2 dodaje się ust.4 i 5 o brzmieniu:

4. Związek jest formą organizacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku i ma na celu zaspakajanie potrzeb w dziedzinie gospodarki wodami wskazanymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 23 sierpnia 2017 roku, poz.1566 wraz z późniejszymi zmianami).

5. Spółka prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

3. w §3 zmienia się ust 1 i 2, które przyjmują brzmienie:

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Związku sprawuje Wojewoda Dolnośląski zwany w dalszej części statutu Wojewodą.

2. Związek podlega zarejestrowaniu do katastru wodnego (systemu informatycznego gospodarowania wodami) poprzez zgłoszenie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Norwida 34). Z wnioskiem o wpis do rejestru występuje Zarząd Związku w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej przez Związek.

4. §4 który przyjmuje brzmienie:

Celem Związku jest:

1. Prowadzenie wspólnej administracji gminnych spółek wodnych.

2. Wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących do:

1) zapewnienia wody dla ludności w tym dostarczania wody,

2) ochrony wód przed zanieczyszczeniem w tym odprowadzania ścieków,

3) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach,

4) ochrony przed powodzią,

5) odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.

5. §5 przyjmuje brzmienie:

1. Do osiągnięcia celów Związku służą:

1) składki pieniężne członków,

2) świadczenia usług na rzecz innych podmiotów w zakresie wykonawstwa robót określonych ustawą Prawo wodne.

3) wkłady rzeczowe wniesione przez członków,

4) wpływy z majątku i działalności statutowej,

5) pomoc udzielana przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego.

2. Związek osiąga swoje cele poprzez:

1) pomoc członkom Związku w opracowywaniu planów pracy,

2) pomoc członkom Związku w opracowywaniu budżetów,

3) udział w walnych zgromadzeniach.

4) pomoc w przygotowywaniu uchwał walnych zgromadzeń i przekazaniu ich organowi nadzorującemu.

6. §7 przyjmuje brzmienie:

1. Związek - zapewniając zaspokojenie zrzeszonych w nim członków w dziedzinie gospodarowania wodami - może podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej osiąganie zysku netto. W szczególności Związek może wykonywać prace i usługi związane z: melioracjami, gospodarką wodną i ochroną środowiska, sanitacją wsi, zapewnieniem wody dla ludności, przeciwdziałaniem skutkom suszy, powodzi, wichurom, likwidacją ich skutków, udziałem w akcjach związanych z powodzią, oraz innymi pracami określonymi uchwałami walnego zgromadzenia Związku.

2. Działalność w zakresie wykonywania zadań o których mowa w ust.1, może być prowadzona jedynie na terenie województwa dolnośląskiego.

3. Zyski z działalności o której mowa w ust.1, przeznacza są w całości na działalność statutową Związku.

7. w §8 zmienia się ust 1, który przyjmuje brzmienie:

Dla obsługi działalności statutowej oraz prowadzenia działalności o której mowa w § 7 ust.1, Związek może utworzyć Biuro Związku.

8. w §9 zmienia się ust. 1, 2, 4 i 5, które przyjmują brzmienie:

1. Członkami Związku są gminne spółki wodne.

2. Następca prawny członka - gminnej spółki wodnej wstępuje w jego prawa i   obowiązki wobec Związku.

4. Wystąpienie członka - gminnej spółki wodnej ze Związku może nastąpić na jego wniosek złożony co najmniej na trzy miesiące przed zakończeniem roku.

5. Walne zgromadzenie może w trybie uchwały wyłączyć ze Związku członka - gminną spółkę wodną, który działa na szkodę Związku, lub w sposób rozmyślny utrudnia działania zmierzające do osiągnięcia jego celów statutowych.

9. w §14 ust. 2 w punkcie 1 po wyrazie przewodniczący określenie spółek wodnych zastępuje się zapisem zarządów gminnych spółek wodnych.

w punkcie 2 po średniku zdanie przyjmuje brzmienie: w liczbie ustalonej przez Zarząd Związku - proporcjonalnie do wysokości budżetów utworzonych ze składek członkowskich w roku poprzedzającym walne zgromadzenie - lecz nie więcej niż 9-ciu delegatów ze spółki o największym budżecie .

10. w §15 w ust. 2 druga linijka po myślniku zmienia się 1/4 na 1/2, a w trzeciej linijce wyraz Marszałka zastępuje się wyrazem Wojewody.

11. w §16 w ust. 2 wyraz Marszałka zastępuje się wyrazem Wojewody.

12. w §17 w ust. 1 skreśla się na końcu zdania słowo (protokolanta);

w ust. 3 zmienia się zapis 8-11 na 9-11.

13. w §18 ust. 1 punkt 4 przyjmuje brzmienie:

wybór oraz odwołanie członków zarządu i członków komisji rewizyjnej Związku,

w ust. 1 punkt 7 po wyrazie przystąpienia dopisuje się gminnych,

w punkcie 8 po wyrazie wykluczenia dopisuje się gminnych.

Punkt 14 otrzymuje brzmienie: podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych przez zarząd Związku lub komisję rewizyjną,

14. w §19 przyjmuje brzmienie:

Zarząd Związku jest organem wykonawczym Związku, kieruje jego działalnością i reprezentuje Związek na zewnątrz. W skład Zarządu wchodzą:

- przewodniczący,

- zastępca przewodniczącego,

- członkowie (w liczbie 5 osób).

15. w §20 ust.1 i 2 przyjmują brzmienie:

1. Zarząd Związku jest wybierany spośród delegatów Związku w sposób jawny (o ile walne zgromadzenie nie postanowi inaczej), na okres 5 lat. Zarząd składa się z 7 osób i jest reprezentowany przez dwóch przedstawicieli największej gminnej spółki oraz po jednym przedstawicielu z pozostałych gminnych spółek.

2. Jeżeli członek Zarządu nie może z różnych przyczyn pełnić swojej funkcji, to Zarząd pracuje w mniejszym składzie do najbliższego walnego zgromadzenia, na którym powinien nastąpić wybór uzupełniający skład zarządu.

16. w §22 dodaje się ust.2 o brzmieniu:

2. Do dokonywania określonych czynności, Zarząd Związku (reprezentowany przez 2 osoby w tym przewodniczący lub jego zastępca), może udzielać pełnomocnictwa innym osobom działającym na zlecenie Związku.

17. §23 przyjmuje brzmienie:

Do zakresu działania Zarządu Związku należy w szczególności:

1) reprezentowanie Związku przed sądami powszechnymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed innymi instytucjami,

2) zarządzanie majątkiem Związku,

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia środków trwałych Związku z wyjątkiem nieruchomości,

4) przygotowanie na walne zgromadzenie rocznych sprawozdań, wniosków w sprawie budżetu oraz planu pracy Związku,

5) naliczanie składek i innych świadczeń od członków Związku zgodnie z zasadami ustalonymi przez walne zgromadzenie,

6) prowadzenie wspólnej rachunkowości członków Związku,

7) wykonywanie robót przyjętych na zlecenie w ramach wolnych mocy przerobowych,

8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,

9) podejmowanie decyzji w sprawie zlecenia robót innym wykonawcom,

10) zaciąganie kredytów bankowych na podstawie upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie,

11) zwoływanie walnego zgromadzenia.

18. w §26 zmienia się ust. 3 i 4 które otrzymują brzmienie:

3. Jeżeli członek komisji rewizyjnej nie może z różnych przyczyn pełnić swojej funkcji, to komisja pracuje w mniejszym składzie do najbliższego walnego zgromadzenia, na którym powinien nastąpić wybór uzupełniający skład komisji.

4. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały przy obecności co najmniej 2 członków komisji, w głosowaniu jawnym.

oraz dodaje się ust. 5 o treści:

5. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład zarządu.

19. w §30 słowo Marszałek zastępuje się słowem Wojewoda.

20. w §31 ust.1 słowo Marszałkowi zastępuje się słowem Wojewodzie

w ust. 2-3 słowo Marszałek zastępuje się słowem Wojewoda

w ust. 4 słowo Marszałka zastępuje się słowem Wojewody

21. w §32 ust 1 określenie Marszałek może w drodze decyzji rozwiązać Zarząd i wyznaczyć osobę pełniącą jego obowiązki, zastępuje się określeniem Wojewoda w drodze decyzji rozwiązuje Zarząd i wyznacza osobę pełniącą jego obowiązki.

W ust. 3 słowo Marszałek zastępuje się słowem Wojewoda a po słowie komisaryczny dopisuje się: na czas określony.,

22. w §33 ust.2 słowo Marszałka zastępuje się słowem Wojewodę, a w punkcie 1 i 2

wiersze kończą się wyrazem albo.

23. w §34 ust. 3 słowo Marszałek zastępuje się słowem Wojewoda, a w ust. 5 po kropce

dopisuje się zdanie: Wysokość wynagrodzenia ustala Wojewoda.

24. §36 otrzymuje brzmienie:

Wojewoda po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia Związku w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków likwidatora, występuje z wnioskiem o wykreślenie Związku z katastru wodnego.

25. Dodaje się dział VII o następującym brzmieniu:

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§37

1. Niniejszy Statut stanowi tekst jednolity uwzględniający zmianę przepisów prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz.U. z 23 sierpnia 2017, poz. 1566 wraz z późn. zm.).

§38

2. Zmiany Statutu Rejonowego Związku zawarte w tekście jednolitym uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie Związku w dniu 11.04.2018 r.

§39

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne.

W załączeniu tekst jednolity statutu po wprowadzonych zmianach.

 


Załącznik nr 14

UCHWAŁA NR 7/2018
z dnia 11.04.2018 r.

Walnego Zgromadzenia Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Środzie Śląskiej
w sprawie uchwalenia
Statutu Związku Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej

 

Na podstawie ustawy z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne - Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje.

§1

Uchwala się zatwierdzić statut Związku Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej

§2

Uchwala się przedłożenie statutu Wojewodzie Dolnośląskiemu do zatwierdzenia celem wydania decyzji.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku z jednoczesnym wpisaniem do katastru wodnego.

§4

Uchwala wchodzi z życie z dniem podjęcia

§5

Uchwałę należy przedłożyć Wojewodzie Dolnośląskiemu w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

 


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony